STAVMAT közép-európai építőanyag kereskedés, építőanyag kereskedő hálózat, tüzép

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat

Letölthető PDF

1. Bevezetés
1.1.   A STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi út 1-3., cégjegyzékszám: 01-10-042495, adószám: 10921302-2-44), mint adatkezelő (a továbbiakban az „Adatkezelő”), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban a „Szabályzat”) tartalmát. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés megfelel a jogszabályoknak és a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek.

1.2.   Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat megváltozásáról az Adatkezelő a(z) stshop.hu weboldalon (a továbbiakban a „Honlap”) előzetesen értesíti a felhasználókat, amely Honlapon a mindenkor hatályos Szabályzat is megtalálható. A felhasználók a Szabályzat megváltozott rendelkezéseit a Honlap szolgáltatásainak igénybevételével, mint ráutaló magatartással fogadják el.

1.3.   Az Adatkezelő a felhasználók által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.4.   A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: „Rendelet”) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

1.5.   Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) is előírja. A jelen Szabályzatban olvasható tájékoztatással ezen jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

2. Fogalmak
2.1.   érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

2.2.   személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

2.3.   hozzájárulás:  az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

2.4.   adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5.   adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.6.   adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.7.   nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8.   adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

2.9.   adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.10.   adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

2.11.   adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

2.12.   harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

2.13.   adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

3.  Az Adatkezelő adatai

Név: STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
Székhely és levelezési cím: 1107 Budapest, Ceglédi út 1-3.
Email cím: webshop@stavmat.hu
Telefonszám: + 36 80 620-000 (ingyenesen hívható “zöld” szám)

4. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei

4.1.   Az adatkezeléssel és a felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

4.2.   Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

4.3.   Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

4.4.   A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4.5.   Az Adatkezelő a fenti adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4.6.   A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait a Törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

4.7.   Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezen irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

5. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

5.1.   Az adatkezelésre a Honlap felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A felhasználók ezen hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

5.2.   Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használata során, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5.3.   Az Adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése minden esetben a tisztességes és törvényes eljáráson alapul.

5.4.   Az Adatkezelő célja, hogy a Honlapon keresztül informálja az érdeklődőket termékeiről, bemutatva azok tulajdonságait, illetve felhasználási lehetőségeit. Az érdeklődők elektronikus formában kaphatnak több információt e termékekről, továbbá az érdeklődőkkel való kapcsolattartás is elsősorban elektronikus úton történik. Mindezek érdekében az Adatkezelő olyan személyes adatokat gyűjt, tárol és kezel, amik a fenti cél megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek.

5.5.   Az Adatkezelő a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, illetve az esetlegesen felmerülő bejelentések, panaszok megfelelő kezelése érdekében tárolja.

5.6.   Az Adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban írt célra használhatja fel. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználó által megadott személyes adatok harmadik személyek vagy a hatóságok számára történő kiadása kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.7.   Az Adatkezelő a felhasználó által megadott adatok helyességét nem ellenőrzi, az adatok megfelelőségéért az azokat megadó személy felel. A felhasználó az e-mail címének megadásával egyben felelősséget vállal azért, hogy az adott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a Honlap szolgáltatásait. Mindezekre tekintettel egy adott e-mail címről történt belépéssel kapcsolatos valamennyi felelősség azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet megadta.

6. A kezelt adatok köre

6.1.   A Honlapon található webáruház használata nem kötött regisztrációhoz. A megrendelés leadásakor a felhasználónak a következő személyes adatokat szükséges rendelkezésre bocsátani:
§  név,
§  e-mail cím,
§  számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, adószám),
§  szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
§  telefonszám

Az Adatkezelő telefonszámára beérkező hívások minőségbiztosítási célból rögzítésre kerülnek az Adatkezelő szerződéses partnere, a Telenor Magyarország Zrt., mint adatfeldolgozó által. Az adatfeldolgozással érintett személyes adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, felhasználó név.

6.2.   A Honlap alapjául szolgáló számítástechnikai rendszer működtetése során automatikusan rögzítésre kerülhetnek az alábbi adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

6.3.   Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. Az Adatkezelő technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a Honlap látogatása során az Adatkezelővel együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat.

6.4.   A Honlapon található webáruház felületén történő megrendeléskor az online bankkártyás fizetés során a felhasználó által beírt adatokat az Adatkezelő nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli, és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

7. Az adatkezelés időtartama

7.1     A regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a regisztrációtól kezdődően annak törléséig kezeli. A regisztráció törlésére a felhasználó kezdeményezésére bármikor sor kerülhet olyan módon, hogy felhasználó az Adatkezelő a Szabályzat 3. pontjában megjelölt elérhetőségei egyikén írásban (email, vagy postai küldemény) kezdeményezi a regisztráció törlését.

7.2     Az Adatkezelő által üzemeltetett számítástechnikai rendszer által automatikusan naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.

7.3     A Telenor Magyarország Zrt.,mint adatfeldolgozó által rögzített adatok megőrzésre kerülnek 5 év időtartamra. 

8. Hírlevél és egyéb értesítések küldése

8.1.   Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek jogszerű felhasználására, melyre tekintettel a felhasználó által megadott email címeket csak az alábbiakban meghatározottak szerint használja fel email küldésére.

8.2.   Az email címek kezelése elsősorban felhasználok azonosítását, a megrendelések teljesítését, és a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja.

8.3.   Az Adatkezelő rendszeresen hírlevélben értesítheti a felhasználókat, akik a hírlevél küldését kifejezett nyilatkozatukkal kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet. Felhasználó bármikor jogosult a hírlevélről leiratkozni a levél alján elhelyezett link segítségével.

9. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

9.1.   A felhasználó által megadott adatokat elsőlegesen az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni.

9.2.   Az Adatkezelő az informatikai rendszer üzemeltetése, a felhasználók megrendeléseinek teljesítése, és az elszámolás érdekében jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. 

9.3.   Az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozók adatai:
Cégnév, Székhely, Tevékenység:
NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft. 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A Torony Irodaház, II. emelet 1. tárhelyszolgáltató és webáruház fejlesztő
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. futárszolgálat
CS 80 Kft. (CS-SPRINT futárszolgálat) 1161 Budapest, Csömöri út 78-80. futárszolgálat
Telenor Magyarország Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. távközlési szolgáltatás
SimplePay (OTP Mobil Kft.) 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.online bankkártyás fizetés

9.4.   A NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft. által nyújtott tárhelyszolgáltatás keretében végzett tevékenységét a T-Systems Dataplex adatparkjában elhelyezett 7 darab gyors elérésű, nagy teljesítményű, megbízható, LINUX alapú HP DL 380, DELL 2950 III, Intel Xeon szerverek biztosítják az év minden napján non-stop, 99,9%-os rendelkezésre állással.

9.5.   A fentieken túlmenően a felhasználó által megadott személyes adatok továbbítására kizárólag a felhasználó hozzájárulása, vagy törvény által előírt kötelező adattovábbítás esetén kerülhet sor.

10. Jogorvoslati lehetőségek

10.1.   A felhasználó (érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

10.1.1 A hozzáféréshez való jog
Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

10.1.2. A helyesbítéshez való jog
Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára.

10.1.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:
·               az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
·               olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
·               olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
·               a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
·               jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

10.1.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

·               az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
·               az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
·               az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
·               az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult.

10.1.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Abban az esetben, amennyiben az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.     

10.2.   Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:
Honlap:         http://naih.hu/
Cím:              1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím:      1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:         +36-1-391-1400
Fax:              +36-1-391-1410
E-mail:          ugyfelszolgalat@naih.hu

10.3.   Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

10.4.   Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is.

* * *
Hatályos: 2020. április 1-től

Barabás térkő

Barabás - a világszínvonalú hazai márka
Szerencsére ma már nem kell csak a drága import olasz vagy spanyol termékekre (és árakra) hagyatkoznia annak, aki minőségi kertet szeretne! A hazai Barabás márka neve nemzetközi színtéren is igen elismert. Annak idején azzal a határozott küldetéssel kezdtek el térköveket gyártani, hogy a kertes házak udvarain, a közterületeken és a lakóövezeteken lerakott térburkolatok minősége hazánkban is minimum elérje a nyugati országok színvonalát.

ST line Hobbybeton 25kg

Könnyen bedolgozható, felhasználásra kész beton, barkács célokra.

ST Line Alu vízmérték 200 cm

Alumínium profil, piros műanyag felület, 1 vízszintes+1 függőleges libella

Xella Ytong

Az Ytong válaszfalelem jól használható térválasztó falak építésére, újépítésnél és felújításnál egyaránt.

Soudal Purhab EasyBond 750 ml

Gyors kötésű nagy kiadóságú polyuretán ragasztóhab, külső és belső felhasználásra, habbeton és lyukacsos tégla, gipszkarton és hőszigetelő táblák ragasztásához .