Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat

 

  1. Bevezetés

 

1.1. A STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi út 1-3., cégjegyzékszám: Cg.01-10-042495, adószám: 10921302-2-44), mint adatkezelő (a továbbiakban az „Adatkezelő”), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban a „Szabályzat”) tartalmát. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés megfelel a jogszabályoknak és a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek.

 

1.2. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat megváltozásáról az Adatkezelő a(z) stshop.hu weboldalon (a továbbiakban a „Honlap”) előzetesen értesíti a felhasználókat, amely Honlapon a mindenkor hatályos Szabályzat is megtalálható. A felhasználók a Szabályzat megváltozott rendelkezéseit a Honlap szolgáltatásainak igénybevételével, mint ráutaló magatartással fogadják el.

 

1.3. Az Adatkezelő a felhasználók által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

  1. Fogalmak

 

2.1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

2.2. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

2.3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

2.4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

2.5. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

2.6. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

2.7. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

2.8. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

2.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

 

2.10. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

  1. Az Adatkezelő adatai

 

Név: STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi Zrt.

Székhely és levelezési cím: 1107 Budapest, Ceglédi út 1-3.

Email cím: webshop@stavmat.hu

Telefonszám: + 36 80 620-000 (ingyenesen hívható “zöld” szám)

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-77334/2014.NAIH-79100/2014

 

  1. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei

 

4.1. Az adatkezeléssel és a felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

 

4.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

– ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

– azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

 

4.2. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

4.3. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

4.4. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

4.5. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

4.6. A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

 

4.7. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

 

  1. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja,

 

5.1. Az adatkezelésre a Honlap felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

 

5.2. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

5.3. Az adatkezelés célja az Adatkezelő által a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások minőségének biztosítása. Az Adatkezelő a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, illetve az esetlegesen felmerülő bejelentések, panaszok megfelelő kezelése érdekében tárolja.

 

5.4. Az Adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban írt célra használhatja fel. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználó által megadott személyes adatok harmadik személyek vagy a hatóságok számára történő kiadása kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

5.5. Az Adatkezelő a felhasználó által megadott adatok helyességét nem ellenőrzi, az adatok megfelelőségéért az azokat megadó személy felel. A felhasználó az e-mail címének megadásával egyben felelősséget vállal azért, hogy az adott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a Honlap szolgáltatásait. Mindezekre tekintettel egy adott e-mail címről történt belépéssel kapcsolatos valamennyi felelősség azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet megadta.

 

  1. A kezelt adatok köre

 

6.1. A Honlapon található webáruház használata nem kötött regisztrációhoz. A megrendelés leadásakor a felhasználónak a következő személyes adatokat szükséges rendelkezésre bocsátani:

– saját e-mail cím,

– jelszó,

– számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

– szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

– telefonszám

-megjegyzések

 

Az adatkezelő telefonszámára beérkező hívások minőségbiztosítási célból rögzítésre kerülnek az adatkezelő szerződéses partnere, a Telenor Magyarország Zrt., mint adatfeldolgozó által. Az adatfeldolgozással érintett személyes adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, felhasználó név.

 

6.2. A Honlap alapjául szolgáló számítástechnikai rendszer működtetése során automatikusan rögzítésre kerülhetnek az alábbi adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

 

6.3. Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. Az Adatkezelő technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a Honlap látogatása során az Adatkezelővel együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat.

 

  1. Az adatkezelés időtartama

 

7.1. A regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a regisztrációtól kezdődően annak törléséig kezeli. A regisztráció törlésére a felhasználó kezdeményezésére bármikor sor kerülhet olyan módon, hogy felhasználó az Adatkezelő a Szabályzat 3. pontjában megjelölt elérhetőségei egyikén írásban (email, vagy postai küldemény) kezdeményezi a regisztráció törlését.

 

7.2. Az Adatkezelő által üzemeltetett számítástechnikai rendszer által automatikusan naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.

 

7.3. A Telenor Magyarország Zrt.,mint adatfeldolgozó által rögzített adatok megőrzésre kerülnek 5 év időtartamra.

 

  1. Hírlevél és egyéb értesítések küldése

 

8.1. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek jogszerű felhasználására, melyre tekintettel a felhasználó által megadott email címeket csak az alábbiakban meghatározottak szerint használja fel email küldésére.

 

8.2. Az email címek kezelése elsősorban felhasználok azonosítását, a megrendelések teljesítését, és a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja.

 

8.3. Az Adatkezelő rendszeresen hírlevélben értesítheti a felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet. Felhasználó bármikor jogosult a hírlevélről leiratkozni a levél alján elhelyezett link segítségével.

 

  1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

9.1. A felhasználó által megadott adatokat elsőlegesen az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni.

 

9.2. Az Adatkezelő az informatikai rendszer üzemeltetése, a felhasználók megrendelései teljesítése, és az elszámolás érdekében jogosult adatfeldolgozót (pl. könyvelő, futárszolgálat) igénybe venni.

 

9.3. Az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozók adatai:

Cégnév Székhely Tevékenység
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. futárszolgálat
Telenor Magyarország Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. távközlési szolgáltatás

 

Az Adatkezelő a fenti táblázat szerinti külső szereplők adatkezelési gyakorlatért nem vállal felelősséget.

 

9.4. A fentieken túlmenően a felhasználó által megadott személyes adatok továbbítására kizárólag a felhasználó hozzájárulása, vagy törvény által előírt kötelező adattovábbítás esetén kerülhet sor.

 

  1. Jogorvoslati lehetőségek

 

10.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok által előírt adatkezelésekre, mely esetekben az Adatkezelő az adatokat a szükséges időtartamig megőrzi.

 

10.2. Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

10.3. A felhasználó a jogorvoslattal kapcsolatos jogait az Adatkezelő 3. pontban megjelölt elérhetőségein gyakorolhatja.

 

10.4. A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

Budapest, 2014. szeptember 22.